پرینت

dastgahe jazbe atomi

ردیف  نام آزمون شماره استاندارد
1 مواد غذایی- اندازه‌گیری مقدار سرب، کادمیم، مس، آهن و روی- روش طیف‌سنجی نوری جذب اتمی ISIRI 9266
2 مواد غذایی کنسرو شده- اندازه‌گیری مقدار قلع- روش‌ طیف‌سنجی نوری جذب اتمی با شعله ISIRI 9265
3 روغن‌ها و چربی‌های حیوانی و گیاهی- اندازه‌گیری سرب به روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی با استفاده از کوره گرافیتی مستقیم ISIRI4089 
4 روغن‌‌ها و چربی‌های خوراکی- ارسنیک- جذب اتمی ISIRI6076 
5 اندازه‌گیری آهن، مس، نیکل در روغن‌ها و چربی‌های خوراکی به روش جذب اتمی کوره گرافیتی ISIRI4088 
6 روش اندازه‌گیری ارسنیک توسط طیف‌ نور‌سنجی جذب اتمی در مواد غذایی ISIRI6076 
7 کاغذ، مقوا و خمیرهای کاغذ- اندازه‌گیری مقدار کادمیوم- روش طیف‌سنجی جذب اتمی

ISIRI 13923

ISO 10775

8 روش اندازه‌گیری سرب و کادمیوم در کاغذ EN 12498
9 تعیین مقدار سرب در سدیم کلراید به روش طیف‌سنجی جذب اتمی با شعله ISIRI 3256
10 تعیین مقدار کادمیم در سدیم کلراید به روش طیف‌سنجی جذب اتمی با شعله ISIRI 3257
11 کلرید سدیم- اندازه‌گیری مقدار مس به روش فتومتری ISIRI5631 
12 تعیین مقدار آهن در سدیم کلراید به روش فتومتری ISIRI5771 
13 نشاسته و فرآورده‌های آن- میزان فلزات سنگین- اندازه‌گیری کادمیوم ISIRI5836 
14 نشاسته و فرآورده‌های آن- میزان فلزات سنگین- اندازه‌گیری سرب ISIRI5427 
15 نشاسته و فرآورده‌های آن- میزان فلزات سنگین- اندازه‌گیری ارسنیک ISIRI4926 
16 اندازه‌گیری ارسنیک در شکر سفید به روش اسپکتروفتومتری ISIRI4402 
17 اندازه‌گیری سرب در شکر تصفیه‌شده به روش رنگ‌سنجی ISIRI4655 
18 Standard Test Method for Aluminum in Water Standard Test Methods for Arsenic in water ASTM D857
19 کیفیت آب- تعیین آلومینیوم به روش اسپکترومتری جذب اتمی ISIRI 8650
20 Standard Test Methods for Arsenic in Water ASTM 2972
21 کیفیت آب- اندازه‌گیری آرسنیک- روش اسپکترومتری جذب اتمی- تکنیک تولید هیدرید ISIRI 10109
22 Standard Test Methods for Manganese in Water ASTM D858
23 Standard Test Method for Potassium in Water by Atomic Absorption Spectrophotometry ASTM D419
24 Standard Test Method for Sodium in Water by Atomic Absorption Spectrophotometry ASTM D419
25 Standard Test Methods for Calcium and Magnesium In Water ASTM D511
26 Standard Test Methods for Copper in Water ASTM D168
27 Standard Test Methods for Nickel in Water ASTM D188
28 Standard Test Methods for Cobalt in Water ASTM D355
29 Standard Test Methods for Lead in Water ASTM D355
30 Standard Test Method for Antimony in Water ASTM D369
31 Standard Test Methods for Selenium in Water ASTM D385
32 کیفیت آب- اندازه‌گیری سلنیم- روش اسپکترومتری جذب اتمی- تکنیک تولید هیدرید ISIRI 10110
33 Standard Test Methods for Silver in Water ASTM D386
34 Standard Practice for Measuring Trace Elements in Water by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry ASTM D391
35 Standard Test Methods for Iron in Water ASTM D106
36 Standard Test Methods for Chromium in Water ASTM D168
37 کیفیت آب- اندازه‌گیری کروم به روش‌های بیناب‌سنج جذب اتمی- روش آزمون ISIRI 7046
38 Standard Test Methods for Zinc in Water ASTM D169
39 Standard Test Method for Total Mercury in Water ASTM D322
40 Standard Test Method for Vanadium in Water ASTM D337
41 Standard Test Methods for Cadmium in Water ASTM D355
42 Standard Test Method for Lithium, Potassium, and Sodium Ions in Brackish Water, Seawater, and Brines by Atomic Absorption Spectrophotometry ASTM D356
43 Standard Test Method for Barium in Water, Atomic Absorption Spectrophotometry, Graphite Furnace ASTM D438
44 Standard Practice for Measuring Elements in Water by Flame Atomic Absorption Spectrophotometry ASTM D469
45 Fruits, Vegetables and Derived Products - Determination of Lead Content - Flameless Atomic Absorption Spectrometric method ISO 6633
46 میوه‌ها، سبزی‌ها و فرآورده‌های آن‌ها- اندازه‌گیری مقدار کادمیوم- روش طیف‌سنجی جذب اتمی با کوره گرافیتی ISIRI 2876-1
47 میوه‌ها، سبزی‌ها و فرآورده‌های آن‌ها- اندازه‌گیری مقدار کادمیوم- روش طیف‌سنجی جذب اتمی با شعله ISIRI 2876-2
48 میوه‌ها، سبزی‌ها و فرآورده‌های آن‌ها- اندازه‌گیری مقدار سرب- روش طیف‌سنجی جذب اتمی بدون شعله ISIRI 3909
49 میوه‌ها، سبزی‌ها و فرآورده‌های آن‌ها- اندازه‌گیری مقدار قلع- روش طیف‌سنجی جذب اتمی شعله ISIRI9411
50 میوه‌ها، سبزی‌ها و فرآورده‌های آن‌ها- اندازه‌گیری مقدار جیوه- روش طیف‌سنجی جذب اتمی بدون شعله ISIRI 9411 
51 میوه‌ها، سبزی‌ها و فرآورده‌های آن‌ها- اندازه‌گیری مقدار آرسنیک- روش طیف‌سنجی جذب اتمی بر مبنای تولید هیدرید ISIRI9215
52 اندازه‌گیری مس به روش فتومتری در فرآورده‌های میوه و سبزی ISIRI 4900
53 اندازه‌گیری قلع به روش فتومتری در فرآورده‌های میوه و سبزی ISIRI 4901
54 غذاهای رژیمی- اندازه‌گیری مقدار آهن کل ISIRI 5509
55 غلات و فرآورده‎‌های آن- اندازه‌گیری آهن به روش طیف‌سنجی جذب اتمی ISIRI 5339
56 طیف‌سنج‌های جذب اتمی برای اندازه‌گیری آلاینده‌های فلزی موجود در آب ISIRI 16249
57 روغن‌ها و چربی‌های حیوانی و گیاهی- اندازه‌گیری مقدار کادمیوم با روش اسپکتومتری جذب اتمی کوره گرافیتی ISIRI 16319
58 اندازه‌گیری یون‌های لیتیم، پتاسیم و سدیم در آبشور، آب دریا و آب خیارشور به وسیله اسپکتومتری جذب اتمی ISIRI 16395
59 شکر سفید- اندازه‌گیری مقدار آرسنیک به روش طیف‌سنجی جذب اتمی ISIRI 14518
60 خوراک دام و طیور و آبزیان- اندازه‌گیری منیزیم به روش بیناب‌سنجی جذب اتمی-روش آزمون ISIRI 6870
61 کودها- روش اندازه‌گیری روی، سرب، کادمیم، کبالت، کرم، مس ، منگنز و نیکل به وسیله جذب اتمی شعله‌ای ISIRI 5616
62 نشاسته و فرآورده‎‌های آن- اندازه‌گیری مقدار جیوه به روش طیف‌سنجی جذب اتمی ISIRI 5346
63 خاک- تعیین عناصر کادمیم، کروم، کبالت، مس، سرب، منگنز، نیکل و روی در خاک به وسیله استخراج‌کننده‌های آبی- روش‌های جذب اتمی حرارتی و شعله‌ای ISIRI 8523
64 کیفیت آب- اندازه‌گیری سدیم و پتاسیم- قسمت سوم- اندازه‌گیری سدیم و پتاسیم به روش اسپکترومتری نشر شعله‌ای  ISIRI 11114
65 شیر و فرآورده‌های آن- اندازه‌گیری مقدار روی- روش طیف‌سنجی جذب اتمی شعله‌ای ISIRI 9441
66 اندازه‌گیری مقدار سدیم در شیر خشک به روش بیناب‌سنجی نشری شعله‌ای ISIRI 4540
67 میوه‌ها- سبزی‌ها و فرآورده‌های آن‌ها- اندازه‌گیری مقدار مس با روش طیف‌سنجی جذب اتمی شعله‌ای- روش آزمون ISIRI 13637
68 روش آزمون مقدار فلزات سنگین (سرب و قلع) در ظروف مورد مصرف در پزشکی و تعیین حد مجاز آن ISIRI 3217