پرینت

اهداف و برنامه‌های آزمایشگاه گوکرن

 

هدف اصلی اعمال رویه حرفه‌ای و متعهد در ارتباط با خدمات ارائه شده و ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات مذکور به مشتریان با تعریف شاخص‌های لازم برای باز خورد مناسب از آنها و نیز پیگیری بموقع و ارائه پاسخ مناسب به شکایات و نیازها و پرسش‌ها جهت نیل به بحث مهم مشتری مداری می‌باشد. لذا پرسنل آزمایشگاه ضمن پياده‌سازي اصول استاندارد ISO/IEC17025 و بهبود فرآيندها، برآنند که اهداف و برنامه‌های زير را محقق سازند:

 

1) ارائه کليه خدمات آزمايشگاهی (عام و خاص صنايع غذايی) و بهبود و تسريع در فرآيند آن

2) بهبود کيفيت در زنجيره صنايع غذايی

3) افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات پژوهشی

4) فراهم ساختن زمینه و بستر لازم جهت انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی

5) بهبود کیفیت آموزشی و پژوهشی

6) برآورده سازی الزامات استانداردها در انجام آزمون ها و نیز استاندارد سازی در خصوص تعمیر و نگهداری تجهیزات موجود و کالیبراسیون دستگاه‌ها و همچنین پیاده سازی استاندارد مدیریت برای بالا بردن بهره وری آزمایشگاه‌ها

7) بکارگیری افراد توانمند در آزمایشگاه‌ها جهت اطمینان از حصول نتایج صحیح و دقیق و آشنایی کلیه کارشناسان با کلیه روش‌های اجرایی در فعالیتهای مرتبط با محدوده عملکرد آزمایشگاه و ارتقاء سطح مهارت و اثربخشی از طریق آموزش‌های مستمر، سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده

8) بهبود مستمر فعالیت‌ها‌ و عملکرد‌ آزمایشگاه

9) ارائه نتایج آزمایشات در بازه زمانی معین

10) پایستگی در ارائه و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات آزمایشگاهی

11) ایجاد بهبود مستمر در کلیه فعالیت ها و فرآیندهای آزمایشگاه

12) ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز معتبر آزمایشگاهی، دانشگاهی و ... به منظور ارائه خدمات متقابل

13) حفظ استقلال و بی طرفی آزمایشگاه و نیز حفظ اصرار محرمانه مشتریان

14) همکاری باسازمان ملی استاندارد جهت محاسبه و تنظیم تعرفه های آزمایشگاهی

15) همکاری باسازمان ملی استاندارد جهت حصول اطمینان ازعملکرد صحیح آزمایشگاه