پرینت

روش تعيين ميزان قليائيت خاكستر در انواع شير خشك صنعتی 

 

www.organiccenter.ir.shire khoshk1jpg

 

استاندارد روش اندازه گيري قليائيت خاكستر در انواع شيرهاي خشك صنعتی كه بوسيله كميسيون فني شير و فرآورده هاي آن تهيه و تدوين شده و در شصت و نهمين كميته ملي استاندارد فرآورده هاي كشاورزي و غذائي مورخ 66/11/12 مورد تأييد قرار گرفته، اينك باستناد ماده يك قانون مواد الحاقی به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه 1349 بعنوان استاندارد رسمی ايران منتشر می‌گردد.

هدف:

هدف تدوين اين استاندارد ارائه روشي است كه تا بدان وسيله بتوان ميزان قليائيت خاكستر را در انواع شيرهاي خشك صنعتي تعيين نمود .

تعریف:

قليائيت خاكستر در شير خشك عبارتست از تعداد ميلي ليترهاي اسيد كلريدريك 0/1 نرمال مورد نياز جهت خنثي كردن خاكستر 100 گرم نمونه

 

 

 

دریافت فایل کامل استاندارد

download111111 copy