پرینت

روشهای آزمون تعيين باقيمانده سموم آفت كش كلره، فسفره در مواد غذائی و محصولات كشاورزی

 

www.organiccenter.ir.lahsule keshavarzi1 copy

 

استاندارد روشهای آزمون باقيمانده سموم آفت كش در مواد غذائي ومحصولات كه بوسيله كميسيون فني سموم تهيه و تدوين شده و در چهل وهشتمين كميته ملي استاندارد مواد غذائي مورخ 64/08/29 مورد تائید قرار گرفته، اينك باستناد ماده يك قانون مواد الحاقی به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه 1349 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي گردد.

هدف:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌های آزمون کیفی و کمی باقیمانده آفت‌کش‌ها در مواد غذائی و محصولات کشاورزی است.

دامنه کاربرد:

این استاندارد برای تعیین سموم کلره، فسفره در مواد غذائی و محصولات کشاورزی بکار می‌رود. 

 

 

 

دریافت فایل کامل استاندارد

download111111